آموزش سنتور

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش تنبک

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش فلوت

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش پیانو

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور