آموزش تار و سه تار

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش تار و سه تار

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش تار و سه تار

ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور

آموزش سنتور

با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای کشور